Evropská ekonomická integrace

Houška P., Petrů Z.:
Evropská ekonomická integrace
a cestovní ruch

284 Kč OBJEDNAT

Formát B5, 144 s., 1. vydání, 2019, ISBN 978-80-85970-92-0

Publikace seznamuje čtenáře se systémem organizace spolupráce v cestovním ruchu mezi jednotlivými členskými zeměmi Evropské unie a stručně vysvětluje vývoj integrace v globální ekonomice a postavení služeb v tomto procesu. Definuje pozici konkrétních orgánů Evropské unie a jednotlivých členských zemí na poli cestovního ruchu v rámci společného trhu a hodnotí význam cestovního ruchu pro ekonomiku EU. Dále nás autoři seznamují se základními koncepčními dokumenty EU pro oblast cestovního ruchu a podávají přehled evropské legislativy související s vnitřním trhem EU a poskytováním služeb. Zmiňována je rovněž problematika udržitelnosti v cestovním ruchu, tak jak je nahlížena Evropskou komisí. V závěru publikace shrnuje problematiku financování rozvoje cestovního ruchu s využitím nástrojů EU.
Určeno pro odbornou veřejnost a studenty VŠ se zaměřením na cestovní ruch.

Pásková M., Zelenka J.:
Společensky odpovědný cestovní ruch

cena 349 Kč OBJEDNAT

Formát B5, 192 s., 1. vydání, 2018, ISBN 978-80-85970-91-3

Monografické zpracování současného stavu poznání problematiky společenské odpovědnosti v cestovním ruchu s původními poznatky autorů. Poukazuje na mezioborové propojení poznatků o společenské odpovědnosti v cestovním ruchu s důrazem na aplikaci znalostí z ekonomie, environmentalistiky, sociologie, psychologie, marketingu a managementu. Popsány jsou přístupy a metody vedoucí k odpovědné realizaci cestovního ruchu a uvedeny ilustrativní případové studie, příklady dobré praxe a analýza vybraných udržitelných forem cestovního ruchu (dobrovolnický cestovní ruch, ekoturismus, geoturismus aj.), které předpokládají přijetí určité minimální míry odpovědnosti na straně nabídky i poptávky cestovního ruchu.
Určeno pro pro odbornou veřejnost a studenty VŠ.

Společensky odpovědný cestovní ruch
Orieška, J.: Metodika činnosti průvodce cestovního ruchu

Orieška, J.:
Metodika činnosti průvodce
cestovního ruchu

cena 230 Kč OBJEDNAT

Formát A5, 232 s., 7., přepracované a doplněné vydání, 2019,
ISBN 978-80-85970-95-1

Průvodcovské služby a požadavky na ně, tj. tvorba itineráře, příprava zájezdu, jeho převzetí a vyúčtování, psychologická příprava, vystupování průvodce a další činnosti jsou základem této učebnice. Nové vydání s použitím aktuální terminologie pro kategorie průvodců v návaznosti na jejich kvalifikační požadavky odráží změny v poskytování průvodcovských služeb. Celá problematika je doplněna o možnosti a způsoby využívání informačních technologií v průvodcovské činnosti. Nechybí ani problematika vazby evropských norem na trhu práce průvodců, resp. poskytování jejich služeb v zahraničí.
Určeno pro SŠ, VOŠ a VŠ, příp. kurzy pro průvodce ČR.

Mlejnková, L.:
Stravovací služby

cena 142 Kč OBJEDNAT

Formát A5, 168 s., 1. vydání, 2016, ISBN 978-80-85970-88-3

Monografická publikace se věnuje problematice stravovacích služeb, formám společného stravování a typologii provozoven. Dále je zaměřena na marketingový mix a specifika ekonomiky a řízení procesů ve stravovacích zařízeních. Nedílnou součástí jsou praktické příklady.
Určeno studentům VŠ a VOŠ a začínajícím podnikatelům

Kniha 4
Kniha 1

Orieška, J.:
Služby v cestovním ruchu

cena 260 Kč OBJEDNAT

Formát A5, 416 s., 1. vydání, 2010, ISBN 978-80-85970-68-5

Učebnice shrnuje problematiku služeb poskytovaných jednotlivými druhy a formami cestovního ruchu z pohledu legislativy platné v EU. Podrobně popisuje služby cestovních kanceláří, dopravní, stravovacích a ubytovacích zařízení, zdravotní, směnáren, celních a pasových orgánů, pojištění v cestovním ruchu a další.
Určeno pro SŠ, VOŠ i VŠ a kurzy průvodců cestovního ruchu.

Petrů, Z.:
Základy ekonomiky cestovního ruchu

cena 132 Kč OBJEDNAT

Formát A5, 124 s., 2., aktualizované a doplněné vydání, 2007, ISBN 978-80-85970-55-5

Aktualizovaná učebnice probírá vznik a základní podmínky vývoje cestovního ruchu, jeho podstatu, typologii a funkce, charakteristiku základních složek cestovního ruchu, organizaci cestovního ruchu v ČR, marketing v cestovním ruchu, právní úpravu vztahů v cestovním ruchu, mezinárodní organizace cestovního ruchu apod. Nedílnou součástí je ekonomika zahraničního cestovního ruchu.
Určeno pro SŠ, VŠO i VŠ a kurzy pro průvodce CR.

Kniha 4
Orieška, J.: Kongresový cestovní ruch

Orieška, J.:
Kongresový cestovní ruch

cena 142 Kč OBJEDNAT

Formát A5, 140 s., 1. vydání, 2004, ISBN 80-85970-45-7

Publikace podrobně seznamuje studenty s technikou kongresových služeb. Je doplněna slovníčkem nejfrekventovanějších výrazů ze sledované oblasti cestovního ruchu.

Kunešová, E. - Farková, B.:
Technika zahraničních zájezdů

cena 159 Kč OBJEDNAT

Formát A5, 108 s.,3., aktualizované vydání, 2014, ISBN 978-80-85970-83-8

Učebnice poskytuje ucelené informace o problematice zahraničních zájezdů z hlediska jejich přípravy (tvorba a kalkulace) a návaznosti na platné předpisy. Součástí textu je příloha o peněžních prostředcích, platebních kartách, smlouvách se zahraničními partnery aj. Celý text je aktualizovaný na podmínky vstupu ČR do Evropské unie. Vhodně doplňuje učebnici Technika služeb cestovního ruchu.
Určeno pro SŠ, VŠO i VŠ a kurzy pro průvodce CR.

Kunešová, E. - Farková, B.: Technika zahraničních zájezdů
Wahla, A.: Webové databáze pro profesní přípravu odborníků v cestovním ruchu

Wahla, A.:
Webové databáze pro profesní přípravu odborníků v cestovním ruchu

cena 119 Kč OBJEDNAT

Formát B5, 92 s., 1. vydání, 2006, ISBN 80-85970-50-3

Publikace připravená pro pracovníky a studenty oboru cestovní ruch i veřejnost. Systematicky mapuje webový prostor v daném hospodářském odvětví. Nabízí možnosti rychlého získání informací a zlepšení uživatelské zručnosti při práci s internetem a komunikaci s konečným spotřebitelem.

Paták, M. R.:
Podnikový finanční management

cena 172 Kč OBJEDNAT

Formát A5, 234 s., grafy, schémata, tabulky, 1. vydání, 2006, ISBN 80-85970-52-x

Učebnice přibližuje základy problematiky financování podniku a finančního managementu, podává jasný a přehledný souhrn vybraných nových prvků ve finančním hospodaření podniku
a stručně zachycuje naši současnou finanční realitu. Poukazuje na vzrůstající význam finančního managementu a úlohy finančního manažera v podnikovém řídícím systému ve výrobních společnostech a v podnicích cestovního ruchu.
Určeno pro VOŠ a VŠ.

Kniha 4
Kniha 3

Pompurová, K.:
Řízení provozu cestovních kanceláří

cena 159 Kč OBJEDNAT

Formát A5, 164 s., tabulky a grafy, 1. vydání, 2013, ISBN 978-80-85970-80-7

Učebnice si klade za cíl seznámit s cestovními kancelářemi jako podniky cestovního ruchu,
s legislativní úpravou jejich činnosti v České republice, s ekonomickými a materiálními podmínkami vzniku a činnosti cestovních kanceláří, jejich organizační strukturou a personálním zajištěním, s produktem cestovní kanceláře a procesem tvorby vlastního produktu, distribucí
a komunikací v cestovních kancelářích, katalogem jako základním nástrojem prodeje, efektivním řízením nákladů, výnosovým managementem, řízením inovací, managementem stížností
a krizovým managementem v cestovních kancelářích. Publikace je doplněna případovými studiemi k procvičení probíraných témat.
Určeno pro studenty VŠ i pro zájemce o provozování cestovní kanceláře.

Hrala, V.:
Geografie cestovního ruchu

cena 142 Kč OBJEDNAT

Formát A5, 188 s., 6., aktualizované a doplněné vydání, 2013, ISBN 978-80-85970-79-1

Geografie celého světa zpracovaná s přihlédnutím k potřebám cestovního ruchu. Zahrnuje aktuální informace o různých atraktivitách cestovního ruchu na jednotlivých kontinentech. Vstupní pasáž je zaměřena na teorii geografie, samostatně je zpracována geografie České republiky. Učebnice je nově členěna v souladu s rozdělením světových regionů a subregionů podle UNWTO.
Určeno pro studenty SŠ, VOŠ i VŠ, příp. pro kurzy průvodců cestovního ruchu.

Hrala, V.: Geografie cestovního ruchu

Naše knihy na trh dodává Euromedia – knižní distribuce
Zelená linka: 800 103 203, e-mail: ucebnice@euromedia.cz